Mugt web gyryjylary we maglumatlary gazyp almak programmalary barada Semalt gepleşikleri

Web mazmunyna we maglumatlara birnäçe usul bilen girip bolýar we iň giň ýaýran usul, API-leri ulanmak ýa-da dogry kod bermek bilen web sahypasyny derňemekdir. Web gözlemek, ýa-da öz işine başlan ýa-da birine başlamakçy bolýanlar tarapyndan giňden ulanylýar. Bu tejribe sebäpli mümkin boldugyça köp sahypany gyryp, talaplaryňyza görä maglumatlary tertipläp bilersiňiz. Bu ýerde iň oňat web gyryjylary we maglumatlary gazyp almak programmalaryny ara alyp maslahatlaşdyk.

1. Computyne:

Gynansagam, sosial media we açyk web maglumatlary esasan gurulmadyk görnüşlerde bar. “Computyne” -iň kömegi bilen köp sanly sahypany we sosial ulgam profilini aňsatlyk bilen döwüp bilersiňiz. Şeýle hem, şekilleri enjamyňyzda hiç hili kynçylyksyz saklamaga kömek edip biler. “Computyne” çalt, takyk we ygtybarly web ýa-da maglumatlary gyrmak hyzmatlaryny hödürleýär. Wikipediýa, TripAdvisor, sary sahypalar, ak sahypalar, Google Kartalar, Yelp we Twitter-den maglumatlary gyrmaga kömek edip biler.

2. Chrome üçin Grepsr:

Maglumatlary ýa-da peýdaly maglumatlary ýygnaýan web gyryş gurallarynyň köpüsinden tapawutlylykda, Grepsr kodlaryň zerurlygy bolmazdan maglumatlaryňyzy gyryp biler. Bulut saklaýjy enjamyna birikmeli we zerur maglumatlary gyryp başlamaly. Grepsr esasan Google Drive-da maglumatlary tygşytlaýar, ýöne Dropbox, Amazon we FTP hyzmatlary hem bar. Bu gural, internetde peýdaly maglumatlary tapmak üçin wagt sarp etmezlik üçin bellenen wagtda täze we bar bolan maglumatlary gözlemegi ýada salýar.

3. Tarantoola.io:

Tarantoola, ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen tanalýan güýçli web gyrkyş programmasydyr. Birnäçe ýyl bäri dowam edip, köp sanly sahypany we blogy ýok etdi. Şeýle hem, sahypaňyzy gözlemäge we islendik onlaýn çeşmeden gurluşly we gurluşsyz maglumatlary çykarmaga kömek edip biler.

4. iDataGuru:

“iDataGuru” takyk, töwekgelçiliksiz we elýeterli maglumatlary gözlemek hyzmatyny, web sahypasynda gözleg hyzmatlaryny, ekrany döwmek we tekst derňew hyzmatlaryny hödürleýär. Öňdebaryjy programma üpjünçiligi bolmak bilen, iDataGuru maglumatlaryňyzy derrew gyrýar we saglygy goraýyş işgärleri, IT hünärmenleri, bankirler, maliýe işgärleri we web döredijiler tarapyndan halanýar.

5. BotScraper:

BotScraper, internete çuňňur aralaşýan we size ähli maglumatlary tapýan güýçli we ajaýyp web skraperi we maglumatlary gazyp alýan guraldyr. Soňra bolsa, onlaýn işiňize goşant goşup, manysyz maglumatlary peýdaly maglumatlara öwürýär. Customöriteleşdirilen hyzmatlary hödürlemek, garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirmek we iş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin beýleki web gyryş hyzmatlary bilen birleşýän 100% töwekgelçiliksiz usul. “BotScraper”, köp sanly gurluşly maglumatlar bilen internete öwrülişikli maglumatlary ýygnamak programmasydyr. Bu programma üpjünçiligi, e-poçtaňyzy hem çykaryp, kodlanan sahypalary we kodlanan e-poçtalary hiç hili kynçylyksyz gyryp biler.

mass gmail